Ex-vl aiheisia julkaisuja

Hakomaja.net

Ex-vl aiheisia julkaisuja

Pro gradu tutkielma Helvetin matkalainen

Oulun yliopiston Humanistisen tiedekunnan Kulttuuriantropologian laitokselta on valmistunut Aija Hannilan tekemä Pro gradu tutkielma HELVETIN MATKALAINEN - Vanhoillislestadiolaisuudesta irtautuminen rituaaliteorian näkökulmasta. Gradussa on oma kappale Hakomajasta vertaistukiverkkona. Hakomajan kautta oli löytynyt graduun peräti yhdeksän haastateltavaa.

"Tämä pro gradu -tutkielma rakentuu seuraavasti: Luvussa kaksi käsittelen vanhoillislestadiolaisuutta, sen historiaa, symboleita ja hengellisen elämän eri puolia. Luvun kaksi lopussa esitän aiempia vanhoillislestadiolaisuuteen liittyviä tutkimuksia. Luvussa kolme tarkastelen uskonnon käsitettä erilaisten teoreettisten käsitteiden kautta sekä uskonnollisuuden sosiaalista rakentumista muun muassa uskonnollisen kielen kautta. Tarkastelen myös rituaaliteoriaa van Gennepin ja Turnerin mallien avulla. Luvussa neljä esittelen tutkimuskohteen ja -menetelmät. Luvussa viisi ja kuusi esittelen tutkimuksen tulokset. Luku seitsemän on päätäntö, jossa pohdin myös joitakin keskeisiä omia näkemyksiäni liittyen aiheeseen ja tutkimusprosessin kulkuun." (Aija Hannila gradussaan)

Pro gradu tutkielman voi ladata pdf muodossa tästä alla olevasta linkistä: